top

Den Internationella Frimurare-Orden

för Män och Kvinnor

"Le Droit Humain"

  Skandinavisk Federation, Sverige

Frimureri för kvinnor och män på lika villkor

Ordenens segl engelsk version

Svensk huvudsida


  Metod,syfte Medlem i vår Orden / Møter Frågor / svar Vill du veta mer? Links

Medlems login


 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Organisation

Huvudkvarteret, det Högsta Rådet, HR kort och gott, finns i Paris och utgörs av representanter från alla de olika federationerna.  Dessa utgörs oftast av logerna i ett land, men i vårt fall består de av logerna i de tre skandinaviska länderna, Danmark, Norge och Sverige och kallas följaktligen för den Skandinaviska Federationen. De olika federationernas representanter i HR utser vart femte år en Stormästare som får sitta som längst i två perioder. Federationerna styrs av HRs representant tillsammans med ett federationsråd bestående av representanter från de olika logerna. I samband med det årliga federationsårsmötet hålls ett konvent som röstar i frågor som rör förändringar som föreläggs konventet av federationsrådet.  

Det är egentligen bara detta att kvinnor upptas på lika villkor som män, som skiljer oss från andra loger. Den ritual vi följer i vår Federation av Orden är den så kallade skotska ritualen som används av de flesta manliga loger. Det svenska manliga frimureriet har ett eget system. Vår Orden har efter hand blivit erkänd i de flesta länder som en reguljär frimurarorden, vilket har medfört att våra manliga medlemmar kan gästa det manliga frimureriets loger. Detta gäller dock ej i Sverige och det "svenska systemet". Det är dessvärre även ett stycke kvar på vägen innan vi når erkännande även för kvinnorna. Något annat som skiljer vår Orden från övriga är att vi för att bevara den internationella prägeln har ett samlande Högsta Råd, som nämndes tidigare, i Paris. De flesta andra ordnar har sin högsta myndighet innanför det egna landets gränser, som regel i form av en s.k. storloge eller stororient.

Sedan det förra stormötet i Paris 2002 har Le Droit Humain slutit en serie samarbetsavtal, "Letters of Intent" med bland andra Grand Loge De France, Grand Orient De France, den danska Storlogen, med flera, om mötesutbyte, där våra kvinnliga medlemmar får möjlighet att besöka traditionellt manliga frimurarloger. Detta är ett genombrott!


Historik

Frimureriets moderna historia grundlades 1717 då fyra loger bestående av spekulativa murare slog sig samman och grundade storlogen i London. År 1732 fördes rörelsen över till Frankrike och därifrån vidare ut i Europa, där det under loppet av nästa århundrade grundades ett flertal logesamfund.

Ett antal loger från den franska Storlogen grundade 1880 en självständig orden. En av dessa loger, "De fria tänkarna", upptog 1882 en kvinna vid namn Maria Deraismes för att hedra henne för en stor humanitär insats. Man hade inte föreställt sig den uppståndelse detta skulle medföra. Logen blev rätt och slätt utesluten av sin moderorden, som vid den tidpunkten endast var två år gammal. Under följande elva år skedde ingenting av större betydelse, bortsett från att Maria Deraismes logebröder ännu tydligare insåg vilken orätt man begick genom att inte tillåta kvinnor att få tillträde till frimureriet. Detta resulterade i upptagandet av tretton kvinnor den 14 mars 1893, och den 4 april upprättades logen "Le Droit Humain", vars namn betyder "mänsklighetens rättigheter". Under 1899 grundades Det Högsta Rådet och det började uppstå nya loger runtomkring. De flesta stred mot ett hårdnackat motstånd från de redan etablerade manliga logerna.

I Norden grundades den första logen i det dåvarande Kristiania (numera Oslo) 1912. Den första svenska samfrimurarlogen grundades den 1 maj 1918.

till topp

 


 

 

J