p

Den Internationella Frimurare-Orden

för Män och Kvinnor

"Le Droit Humain"

  Skandinavisk Federation, Sverige

Frimureri för kvinnor och män på lika villkor

Ordenens segl engelsk version

Svensk huvudsida


Organisation/Historik Metod,syfte   Frågor / svar Vill du veta mer? Links

Medlems login


 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Medlem i vår Orden

Enligt våra stadgar och enligt allmän praxis görs ingen skillnad på ras- eller religionstillhörighet. Det krävs att man har fyllt 18 år, är fri, av gott rykte och i besittning av sitt fulla förnuft. Vidare skall man självfallet känna sig tilltalad av frimureriets form och innehåll vilket många, men långt ifrån alla, gör.

Ett medlemsskap kan principiellt sägas vara av bindande karaktär. Man bör därför noga tänka igenom detta innan man säger ja till inträde. Visar det sig att man likväl inte känner sig hemma är det självfallet möjligt att upphöra att deltaga och att utträda. Det tystnadslöfte man avlägger kommer man dock alltid att vara bunden av inför sig själv. När man har blivit medlem har man mötesplikt med mindre än att en rimlig ursäkt framförs vid förhinder. Vidare är man förpliktad att betala sin medlemsavgift. Denna fastställs av den enskilda logen. Medlemsavgiften täcker logens nödvändiga utgifter, inte mer.

Vad sker på mötena?

Mötena är en mycket central punkt i frimureriet. Det är här vi hämtar inspiration, insikt och kraft till det egentliga arbetet utanför logen, i vardagen. En logekväll består av första delen av ceremonien följd av antingen ett föredrag eller en invigning. Därefter fullföljs den andra delen av ceremonien. I mån av tid avslutas kvällen med samvaro och någon form av förtäring, den så kallade brodermåltiden. Frimureriet är indelat i olika grader. Innehållet i de grader som ligger framför en är okänt. Invigning av nya medlemmar sker vederbörligen i första graden. Föredragen är en del av den utväxling av synpunkter och idéer som sker inom frimureriet, med syftet att vidga våra insikter och perspektiv. Den enskildes upplevelse av ceremonierna kan vara ett ämne för ett sådant föredrag. Den upplevelse som de enskilda medlemmarna har av mötena kan variera åtskilligt. Några menar att frimureriet först och främst appellerar till en humanitär insats. Andra upplever själva mötet som en slags andakt, inte olik en gudstjänst. Några ser det som en rent esoterisk skola. Åter andra som ett slags andligt kraftcentrum där positiva energier direkt påverkar medlemmarna och den omgivande världen. Dessa uppfattningar strider inte mot varandra. De är blott olika aspekter av samma sak, sammanhållna av föremål och symboler.

 

 

J