Den Internationella Frimurare-Orden

för Män och Kvinnor

"Le Droit Humain"

  Skandinavisk Federation, Sverige

Frimureri för kvinnor och män på lika villkor

Ordenens segl engelsk version

Svensk huvudsida


Organisation/Historik Metod,syfte Medlem i vår Orden / Møter   Vill du veta mer? Links

Medlems login


 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sidan giver svar på disse frågor (tryk på link):

1.Vad är frimureri?

2.Vad är en frimurarorden?

3.Vad är Samfrimurarorden?

4.Vad är skillnaden mellan Samfrimurarorden och andra varianter avfrimurarordnar?

5.Vad betyder ”Le Droit Humain”?

6. Vilka är de ideal som frimurare försöker leva efter?

7.Är frimureri en religion?

8.Är tron på Gud nödvändig för att bli frimurare?

9.Varför heter det frimureri?

10.Vad försiggår på ett frimurarmöte?

11.Vad förväntas av en frimurare?

12.Vad är frimureriets ursprung?

13.Finns det några djupare rötter till frimureriet?

14.Är frimurarna en hemlig sekt? 

15.Vad är syftet med frimurarnas hemligheter?

16.Är frimureriet ockult eller esoteriskt?

17.Är frimureriet inblandat i politisk verksamhet?

18.Hur många former av frimureri finns det?

19.Kan en person vara medlem i både en manlig frimurarorden och

        Samfrimurarorden?

20.Vad är en ”rit” som i t.ex. ”den skotska riten”?

21.Vad sker vid en frimurarinvigning?

22.Måste frimurare svära en ed?

23.Varför är frimureriet så engagerat i symboler?

24.Vilka speciella symboler finns det i frimureriet?

25.Hur är den Internationella Samfrimurarorden organiserad?

26.Hur är en loge strukturerad?

27.Är styret av logen demokratiskt?

28.Skiljer det i grad eller status i frimureriet? 

29.Vem kan bli medlem i Internationella Samfrimurarorden?

30.Hur ansöker man om att bli samfrimurare?

31.Hur lång tid tar det att bli samfrimurare?

32.Vilka är kostnaderna för medlemskapet? 

33.Hur ofta är det möten? 

34.Vad för litteratur bör man läsa innan man blir medlem?

35. Var finns vi?

36. Var kan jag få mer information?

till topp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Vad är frimureri? Frimureriet är en traditionell väg och uttrycker sig genom symboler och allegorier. Den pekar ut vägen till självkännedom och förbättring av människan genom tjänandet av andra. Den har setts som "en skola som inte ställer något hinder i vägen för sökandet efter Sanning", och som inte tillåter utövande av religion eller politik inom logens väggar, då den inte accepterar dogmatism. Den lär oss att den "är en väg mot Sanningen" men är inte Sanningen själv. Den anser sig vara en skola som kan sammanföra människor genom devisen - Frihet - Jämlikhet - Broderskap - och håller det för att vara en förenande, snarare än en splittrande eller delande faktor. Man kan se den som en Filosofisk Skola som är grundad på rationalism, där alla inblandade lärs hur man kan nå självkännedom och självförbättring genom levnadssätt, genom en undervisning om livet, för deras egen skull och till samhällets fördel. På detta sätt kommer de en dag att nå Sanningens boning och se en stråle av Ljuset.

till topp

2.Vad är en frimurarorden? En frimurarorden är en samling av människor som försöker att praktisera frimureriets ideal och som möts regelbundet för att utföra ceremonier som uttrycker Ordens ideal, för att studera ihop eller för social samvaro.

till topp

3.Vad är Samfrimurarorden? Samfrimurarorden är en internationell frimurarorden som upptar kvinnor och män på lika villkor och är öppen för alla ärliga och uppriktiga personer, oavsett ras, religion eller samhällsställning.

till topp

4.Vad är skillnaden mellan Samfrimurarorden och andra varianter av frimurarordnar? Den grundläggande skillnaden är att Samfrimurarorden är tillgänglig för kvinnor och män som jämlikar och gör ingen åtskillnad på grund av kön, ras, religion eller samhällsställning. De flesta frimurarordnar är bara öppna för män, vissa endast kvinnor, ibland både kvinnor och män. Samfrimurarorden, ”Le Droit Humain”, är internationell och har sitt huvudsäte i Paris och har grupperingar i ett sextiotal länder i alla världsdelar. Le Droit Humain kombinerar även i en organisation ett flertal olika variationer av frimureri, eller ceremonityper.

till topp

5.Vad betyder ”Le Droit Humain”? Direkt översatt betyder det ”de mänskliga rättigheterna”. Begreppet hänför sig dock från de Naturliga Lagarna och Rättvisan i mänsklighetens liv, till skillnad från de lagar som människorna själva skapar. Det betecknar de rättigheter och det ansvar som varje människa föds med, exempelvis de grundläggande Rättigheter som citeras i den amerikanska självständighetsförklaringen: ” Vi håller dessa sanningar för att vara självklara, att alla människor är skapade lika, att de av Skaparen är begåvade med vissa omistliga Rättigheter och bland dessa är Livet, Friheten och Sökandet efter Lyckan".

till topp

6. Vilka är de ideal som frimurare försöker leva efter? De kan uttryckas på flera sätt, av vilka ”Frihet, Jämlikhet & Broderskap” är ett. ”Frihet” är friheten för individen att följa sitt samvete och att utveckla sin intellektuella förmåga. ”Jämlikhet” är att inse att alla människor i grunden är lika i sin fysiska, mentala och andliga natur och förtjänar respekt. ”Broderskap” är det ömsesidiga åtagande vi alla har att stödja och hjälpa varandra.

till topp

7.Är frimureri en religion? Nej. Det befattar sig med det mänskliga livets yttersta värden och kan kanske på så sätt i en vid betydelse innefattas i begreppet ”religion”. Vissa grenar av frimureriet arbetar för ”Den Store Världsarkitektens ” ära ( ett poetiskt uttryck för den kosmiska vägledande intelligensen, vilken den nu kan vara), andra för ”mänsklighetens fullkomnande”. I vilket fall är frimureriet icke en religion och frimurarna tillhör alla världens stora religioner ( Judendom, Kristendom, Islam, Buddism, Hinduism etc) eller ingen alls. Frimureriet har ingen dogm eller doktrin som styr den enskilde medlemmens inriktning eller tro och det är en viktig faktor i sökandet efter Sanning.

till topp

8.Är tron på Gud nödvändig för att bli frimurare? I de grenar som arbetar till ”Den Store Världsarkitekten” ( engelsk- och skandinaviskspråkiga grenarna), bör medlemmarna bekänna sig till tron på någon form av andlig intelligens som styr världen. Hur man tror eller tänker sig detta är vars och ens ensak. Språket som används för att beskriva det är ofta högtidligt, bildligt och poetiskt, som alltid vid beskrivningar av sådana tankar och idéer. Frimurare tänker sig ”Gud” på ett antal olika sätt, beroende på sin egen bakgrund. Sättet de talar om ”Gud” på är symboliskt.

till topp

9.Varför heter det frimureri? Ursprunget till ”fri” i frimureri är inte direkt känt. Det antyder att frimurare inte är bunden av någon särskild trosbekännelse eller till någon begränsning av livets lärdomsvägar, utan är öppen att lära sig och växa med vad livet kan ge, och att de respekterar andras naturliga rättigheter att också vara sådana. ”Mureri” i namnet syftar på det faktum att det moderna frimureriet utvecklade sig bland sällskap som antingen utövade stenhuggaryrket eller var intresserade av teorin eller symbolismen i byggartraditionen. Den centrala symbolen i frimureriet är byggandet av Konung Salomos Tempel, och ett antal olika verktyg och aktiviteter från stenhuggeriet används inom frimureriet i symbolisk användning.

till topp

10.Vad försiggår på ett frimurarmöte? Ett frimurarmöte kan inkludera tre olika sorters aktiviteter. Först och främst är det en symbolisk framställning enligt ett givet mönster, en sorts drama, som framställer olika händelser knutna till förutnämnda tempel, som har en allegorisk eller symbolisk betydelse. Dessa dramatiserade framställningar är typiska för möten då nya medlemmar tas upp i Orden eller då varande medlemmar får en högre grad. För det andra inkluderar de ärenden som varje organisation, företag eller förening, måste behandla. För det tredje kan de innefatta någon diskussion eller föredrag som har att göra med symboliken eller utövande av frimureri.

till topp

11.Vad förväntas av en frimurare? En frimurare förväntas leva som ”människa” – dvs, att arbeta med att försöka förbättra sig för att nå självkännedom, att söka vägar för att hjälpa andra, att respektera olika åsikter och att hålla sina löften. De förbinder sig även att närvara vid alla möten i sin loge ( i Sverige vanligen en gång per månad utom på sommaren) förutsatt att de inte har trängande skäl som verkligen förhindrar dem från att närvara.

till topp

12.Vad är frimureriets ursprung? Frimureriets exakta ursprung är förlorat i historien. Det sägs att en hantverksorganisation drog till sig bildade män som var intresserade av byggnadskonsten, både som praktisk och symbolisk framställning. Efter hand blev den symboliska aspekten den tongivande och de ”spekulativa” medlemmarna, som var intresserade av symbolismen, blev fler än de ”operativa” medlemmarna, som faktiskt var stenhuggare. År 1717 grundades i London den första storlogen genom att ett antal ”spekulativa” loger slog sig ihop och härigenom fick frimureriet som organisationsform sin start.

till topp

13.Finns det några djupare rötter till frimureriet? De tidiga ”spekulativa” frimurarna förefaller ha varit intresserade av ännu tidigare former av idéer och tankar, särskilt de symboliska tolkningarna av bilder och geometri och för filosofi. Dessa intressen binder frimuraren tematiskt med ett antal rörelser från antiken genom medeltiden och senare: De grekiska och Främre Orientens mysterier, den pythagoreiska skolan, ny-platonismen, gnostisismen, hermeticismen, tempelherrarna, kabbalah och rosencreutzarna, för att nämna några.

till topp

14.Är frimurarna en hemlig sekt? Frimureriet är ingen sekt. En sekt är en religiös grupp, speciellt en som har brutit sig ut från någon annan grupp. Frimureriet är inte en religiös grupp av något slag. Inte heller är den hemlig. Frimureriet har vissa hemligheter som inte offentliggörs av ceremoniella skäl. Frimurarna har aldrig försökt dölja frimureriets existens. Dock är det en organisation med icke-offentliga medlemsförteckningar. Det måste vara vars och ens eget beslut om han eller hon vill berätta för någon annan att man är frimurare och det har sin betydelse bland annat efter de förföljelser frimurarna utsattes för av nazisterna före och under andra världskriget och ännu längre tillbaka i tiden när man förföljdes av Inkvisitionen.

till topp

15.Vad är syftet med frimurarnas hemligheter? På sin mest världsliga nivå, att dela en hemlighet är att knytas samman. Familjer har ”hemligheter” – kända endast av familjens medlemmar och dessa förenar familjen. På liknande sätt är frimureriets hemligheter en förenande mekanism. Men ännu viktigare är att de är symboler för det i livet som är outsägbart och inte direkt kan förmedlas genom ord. De verkligt stora och genomgripande erfarenheterna i livet kan inte beskrivas i ord eller berättas för andra. Men om två personer har liknande djupa upplevelser så kan de kommunicera dessa med varandra genom symboler, vilka blir hemliga för andra som inte har haft dessa upplevelser. Frimureriets hemligheter kan beskrivas på detta sätt – djupt rörande upplevelser som frimureriet tillhandahåller. De är yttre synliga tecken på en inre osynlig verklighet.

till topp

16.Är frimureriet ockult eller esoteriskt? Frimureriet är definitivt inte ”ockult” i senare tiders populära mening som hänvisar till spådomskonst, djävulsdyrkan, övernaturligt och liknande. I sin ursprungliga mening betydde begreppet ”dold” eller ”hemlig”, på samma sätt som ”esoterisk” betyder ”inre” eller ”för den invigde”. Som sades tidigare har frimureriet sina hemligheter och de är till för dem som är invigda i dem.

till topp

17.Är frimureriet inblandat i politisk verksamhet? Nej. En frimurare som individ har dock frihet att tillhöra vilket politiskt parti han eller hon önskar, på samma sätt som vederbörande kan tillhöra vilken religion som helst. Samfrimurarorden har inga politiska mål eller intressen. Frimurare förväntas lyda och respektera de lagar och förordningar som finns i det land han eller hon bor i. Enligt lång tradition diskuterar inte frimurare politik vid sina möten, för att inte dessa ämnen, på grund av mångfalden olika åsikter, skall kunna skapa disharmoni bland dem..

till topp

18.Hur många former av frimureri finns det? Många. Världen runt finns det många olika organisationer och former. Vad som räknas till frimureri beror på vem man frågar. I Sverige finns den Svenska Frimurarorden, som inte verkar erkänna någon annan form, eller andra frimurarorganisationer och det finns trots allt ett antal. Där finns Tempelriddarorden som utmärker sig för bland annat sin helnykterhet, det finns ett flertal mer eller mindre mystiska och magiska ordnar. Den mest vidsynta är förmodligen(?) den Internationella Samfrimurarorden, Le Droit Humain, som upptar kvinnor och män på lika villkor.

till topp

19.Kan en person vara medlem i både en manlig frimurarorden och Samfrimurarorden? Internationella Samfrimurarorden respekterar de manliga Ordnarna och accepterar manliga frimurare som besökare om de kan bevisa att de är medlemmar i en sådan loge. Medlemmar i den manliga frimurarorden kan även bli accepterade som affilierade medlemmar i Samfrimurarorden om de ansöker om det och motsvarar Samfrimurarordens höga krav. De manliga logerna accepterar dock inte besök av kvinnor, och erkänner dem heller inte som frimurare.

till topp

20.Vad är en ”rit” som i t.ex. ”den skotska riten”? Kyrkans gudstjänster har sin givna ritual och olika kyrkliga riktningar har olika typer av ritualer och ser därför olika ut. En ceremoni styrs av sin ritual ungefär som en teaterpjäs styrs av sitt manus. Ritualen styr helt enkelt vad som skall sägas och göras i ceremonin. Den skotska riten är en av dess olika former av ceremonier men det finns ett flertal olika som används i olika sammanhang.

till topp

21.Vad sker vid en frimurarinvigning? Invigningen är en formell, ceremoniell upptagning av en ny medlem till Samfrimurarorden, under vilken vissa av frimureriets seder och hemligheter förklaras för den nye medlemmen. Det är som ett drama där den som skall invigas är huvudperson. För att uppleva invigningens fulla effekt bör man inte försöka få reda på något i förväg av vad som skall hända. Invigningens största effekt är nämligen överraskningsmomentet. Ordet invigning är detsamma som initiering och betyder bildligt ”att gå in”. Samfrimurarordens invigningar grundar sig på respekt för den enskilda människan och innehar inte någonting som på något sätt innebär förödmjukelse eller liknande för den blivande medlemmen.

till topp

22.Måste frimurare svära en ed? Under invigningsceremonin måste kandidaten svära högtidligt att sträva efter att leva ett liv i enlighet med frimureriets ideal, att hålla hemligheterna och att vara trogen på alla sätt. Detta löfte ges till den Högsta verkligheten i universum och sitt eget inre och är inte på något sätt oförenligt med ens egen moral, sociala eller religiösa plikter.

till topp

23.Varför är frimureriet så engagerat i symboler? Frimureriet är ett speciellt system av symboler, med ett speciellt syfte, förbättra sig själv och nå full självkännedom och att tjäna andra. Även om vi inte normalt är medvetna om det, så omges vi av symboler överallt; våra liv är strukturerade av symboler på nästan varje sätt. Sättet vi står, går, äter, skakar hand, ler, sitter, klär oss, etc, är alla symboler. Människan skulle kunna kallas Homo Symbolicus. Frimureriet använder vissa speciella symboler för att uttrycka sina idéer och ideal.

till topp

24.Vilka speciella symboler finns det i frimureriet? De två mest kända frimurarsymbolerna är vinkelhaken och passaren. Vinkelhaken kan sägas representera materien och passaren representerar ande eller medvetande. Dessa är en tolkning av dessa symboler men det finns ett otal tolkningar. Det faktum att vinkelhaken och passaren oftast visas i kombination antyder att materia och ande är ömsesidigt beroende av varandra.

till topp

25.Hur är den Internationella Samfrimurarorden organiserad? Orden har sitt huvudsäte i Paris, där den grundades. Dess högsta styre är det Högsta Rådet som består av representanter från hela världen; ordföranden i detta råd kallas Stormästare och är administrativ chef och Ordens högsta ceremoniella ämbetsman. Ett land med fem samfrimurarloger kan bli en egen federation med egen administration, som bestämmer i ceremoniella frågor, och får representera landet i Högsta Rådet. Logerna är grunden för allt frimurararbete och varje frimurare tillhör en lokal loge. Logerna utser representanter till federationens konvent och råd, som är federationens styresorgan. Federationen har ett årsmöte, där besluten fattas. Sverige tillhör den Skandinaviska Federationen som innefattar Danmark, Norge och Sverige.

till topp

26.Hur är en loge strukturerad? En loge har ett flertal ämbetsinnehavare, eller funktionärer, som t.ex kassör och sekreterare, vilka har administrativa uppgifter. Det finns ett flertal som endast har ceremoniella uppgifter, som t.ex ceremonimästaren. Logens ordförande, som för övrigt väljs demokratiskt av medlemmarna, har både ceremoniella och administrativa uppgifter, och kallas Mästare. Vissa funktionärer i logen väljs av medlemmarna, men de flesta utses av Mästaren på ettårsbas.

till topp

27.Är styret av logen demokratiskt? Det är demokratiskt eftersom funktionärer väljs och alla administrativa ärenden beslutas av en majoritet av medlemmar som uppnått full status (Mästermurare) i logen. Den är också hierarkisk så till vida att alla ärenden utförs av funktionärer i enlighet med ett klart fördelat system av ansvar och förpliktelser. Frimureriets hierarki är snarare av praktisk funktion än konstitutiv status, och speglar den hierarki vi kan skönja överallt i universum. Då (vissa) funktionärer väljs är denna hierarki demokratiskt grundad.

till topp

28.Skiljer det i grad eller status i frimureriet? I en vanlig loge finns det för medlemmen tre olika grader; lärling, som är begynnelsestadiet för frimuraren och där man lär sig det man behöver veta om frimureriet – i denna grad har man ingen rösträtt; gesäll, vilket är ett mer avancerat lärostadium, där medlemmen kan utföra vissa sysslor och delta i diskussionerna på ett mer ingående sätt och medlemmen får på detta stadium även rösträtt; och mästare, som är en fullfjädrad medlem på de flesta sätt, och kan delta i logens ärenden på alla plan. Utöver dessa tre finns det ett flertal högre grader och diverse sidograder.

till topp

29.Vem kan bli medlem i Internationella Samfrimurarorden? Vilken kvinna eller man som helst kan ansöka om medlemskap, som har fyllt arton år, som är ”fri” ( betyder att man inte har några personliga plikter eller begränsningar som förhindrar dem att fungera som frimurare), som är av ”gott rykte” (betyder: som sympatiserar med och är villig att försöka leva i enlighet med Samfrimurarordens ideal).

till topp

30.Hur ansöker man om att bli samfrimurare? Ingen blir inviterad att bli samfrimurare. Principen är att man själv måste vilja bli samfrimurare och påbörja processen genom att fråga om man kan bli medlem. Fråga vilken samfrimurare som helst (eller använd e-posten!) och denne kommer att sätta Dig i kontakt med rätt person, som i sin tur kommer att förse Dig med rätt ansökningsblankett och all annan information Du behöver för att fortsätta processen. Du kommer att bli intervjuad vid minst två tillfällen om Din inställning i andliga, filosofiska och mänskliga frågor, dina svar kommer att uppläsas för logens alla medlemmar. Om dessa intervjuer utfaller till Logens belåtenhet och Högsta Rådets representant godkänner Dig, så vidtar tre omröstningar vid tre olika tillfällen och om de alla utfaller positiva kan Du upptas i logen som ny medlem.

till topp

31.Hur lång tid tar det att bli samfrimurare? Det är med avsikt som processen tar lång tid. Du får räkna med minst tre till sex månader och ibland ännu längre tid beroende på tid på året och andra faktorer. Efter att man upptagits som lärling tar det ytterligare tre – fyra år innan man blir fullfjädrad mästare. Till skillnad från andra frimurarorganisationer anser samfrimurarna att det är bäst att få de olika graderna i långsam takt så att man har en chans att hinna med de olika lärdomar som ges och kan lära sig de olika principerna i de olika graderna. Undantag ges då och då på grund av speciella orsaker, men det är som sagt undantag snarare än regel.

till topp

32.Vilka är kostnaderna för medlemskapet? Ett medlemskap i Samfrimurarorden kan sägas ha i princip fyra olika sorters avgifter. Den första och största stadgeenliga avgiften är årsavgiften som alla måste betala. Sedan finns något som kallas invigningsavgift, som den betalar som invigs i en högre grad (att bli invigd i Orden är detsamma som att få en högre grad). Vid varje möte förekommer det som i kyrkans värld kallas kollekt, och som i vår Orden alltid går till välgörande ändamål och som det senaste året skänktes till S.P.E.S. Utöver detta betalar du även för det du vill äta och dricka i samband med möten. Avgifternas storlek varierar men är alltid en kostnad för att täcka de avgifter logen har, det vill säga, självkostnadspris för att betala lokalhyror, skrifter och övriga saker som används.

till topp

33.Hur ofta är det möten? I Sverige hålls logemöten oftast en gång per månad under löpande termin, höst och vår, därtill hålls på liknade sätt studiemöten en gång per månad. Logemötena hålls i något som kallas Tempel. Eftersom samfrimureriet är en liten gruppering hyr vi lokalerna och måste sålunda ”ordna” Templet varje gång.

till topp

34.Vad för litteratur bör man läsa innan man blir medlem? Ingen! Det alltid bättre om man kommer helt oförberedd till sin invigning. Överraskning är en underskattad effekt och frimureriets invigningar bygger till stor del på denna överraskningseffekt. Det finns dock hyllmeter med litteratur för den som så önskar, men allt är inte till glädje och en icke invigd skulle inte förstå särskilt mycket av det som är nedtecknat. Därför är det bättre att inte försöka läsa något av det. Frimureriets symbolik kommer Du ju att få lära Dig när Du väl är medlem.

till topp

35. Var finns vi? Just nu finns endast en aktiv loge i Stockholm. Förberedelser pågår för att åter försöka etablera Le Droit Humain i Göteborg. Ett informationsmöte planeras till vintern/våren 2009.

till topp

36. Var kan jag få mer information? Om Du har frågor utöver dessa, kan Du kontakta oss på e-post via kontaktsidan, så kommer dina frågor att slussas vidare till rätt instans och ett svar så småningom nå Dig.

till topp

 

 

J