top

p

Den Internationella Frimurare-Orden

för Män och Kvinnor

"Le Droit Humain"

  Skandinavisk Federation, Sverige

Frimureri för kvinnor och män på lika villkor

Ordenens segl engelsk version

Svensk huvudsida


Organisation/Historik   Medlem i vår Orden / Møter Frågor / svar Vill du veta mer? Links

Medlems login


 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Sidan giver svar på disse frågor (tryk på link):

Frimureriets syfte

Frimureriets bakgrund

Frimureriets metod

Varför är frimureriet hemligt?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frimureriets syfte

Frimureriets syfte är att främja mänsklighetens sanna väl. Detta sker genom det symboliska hantverket att "hugga och putsa sten". Ju mer osjälviskt vi handlar som individer, desto bättre kan vi främja mänsklighetens sanna väl. Det är få förunnat att vara helt osjälviska i tanke, tal och handling. De flesta av oss är nog i behov av att putsas litet. Det är här frimureriet kommer in i bilden. Som sagts är frimureriet en lära uttryckt i ceremonier som belyses av symboler. Symbolerna härstammar från murarhantverket och detta har givit frimureriet dess namn. Genom studiet av dessa symboler och genom den kunskap som förmedlas genom ceremonierna är det meningen att vi, var och en för sig, skall utveckla oss mot en sådan grad av klarhet, att vi skall kunna verka som sanna världstjänare. Den sten vi skall hugga och jämna till, är oss själva. Detta och inget annat är frimureriets syfte, och det är inte på något sätt hemligt.

till topp

Frimureriets bakgrund

I de ceremonier vi utför har vi en metod att arbeta med oss själva, att lära på nytt. Användandet av ceremonier och symboler i en sådan utvecklings- och inlärningsprocess är ingenting nytt och inte heller unikt för frimureriet. De forna mysterieskolorna använde sig av samma metoder i förberedandet av kandidaterna till de stora mysterierna. Dessa stora mysterier var förbehållna ett litet fåtal människor och sägs ha givit tillgång till direkt kunskap om livet, kosmos och Gud. Före invigningen i de stora mysterierna låg tidigare en lång tid av utbildning och träning där vissa ceremonier ingick. Dessa förberedande ceremonier blev kallade de små mysterierna, och vi menar, även om det inte alls kan bevisas, att våra ceremonier härrör från dessa mysterier, och denna tid. Det kan heller inte avvisas att andra av nutidens ordnar har samma innehåll som frimureriet, om än i en annan form. Gemensamt för dem är i alla fall att de är en avspegling av den djupa kunskap som de vise besatt förr i tiden.

till topp

Frimureriets metod

Varför då inte förmedla denna kunskap genom t.ex. det skrivna ordet? Varför använda ceremonier? Låt oss förutsätta att vi skall lära oss innehållet i en bok. Efter en första genomläsning har vi en aning om vad som står där, efter andra gången kan vi innehållet bra, efter en fjärde eller femte genomläsningen kan vi inte lära oss mera, och vi förlorar intresset. I ceremonier och symboler finns en mångtydighet som det är mycket sällsynt att språket når fram till. Man bör räkna med, att även om ceremonierna förmedlas genom det skrivna ordet, så upplevs de genom levande människors framställning med de många dimensioner som kan läggas häri. Det är förunderligt att se samma ceremonier upprepade gånger och ändå alltid gå därifrån med upplevelsen av att ha lärt sig något nytt. När en människa har tillägnat sig något nytt och har utvecklat sig, så ändras hennes betraktelsesätt och en ny dimension avtäcks.

Vidare är ceremonier och symboler långt mer tidlösa än språket. En bild tolkar man alltid utifrån sin egen tid och kultur. Den talar till personen där hon eller han befinner sig just för tillfället. Den avlägsnar samtidigt en källa till oöverensstämmelse. Ofta kan två människor vara överens i det som är grundläggande, men på grund av ordvalet tror de sig vara långt från varandra. Ta t.ex. begreppet "GUD", på hebreiska är det JHVH, på arabiska ALLAH. Om solen skulle användas som symbol för det gudomliga, skulle den förstås av alla.

Det finns ingen auktoriserad utläggning av frimureriets innehåll. Vi har inga "teologer" som talar om för oss vad som är sant. Vi talar tillsammans om tvivel och berättar för varandra om våra uppfattningar, men det står var och en fritt att förklara och handla efter eget samvete, i varje fall så länge som frimureriets ideal stadigt hålls medvetet. Detta krav på självständiga ställningstaganden är för övrigt en god övning för var och en.

Sist men inte minst: Den som inte är mogen att förstå och förvalta denna kunskap, kommer på inga vis att vara i stånd att förstå vad som döljer sig bakom allegoriernas slöjor.

till topp

Varför är frimureriet hemligt?

Som framgår av ovanstående, är det endast ceremoniernas förlopp och betydelse som hemlighålls. Vilket syftet är, och hur det nås, är inte hemligt. Men när man likväl bara kan förstå något då man är mogen härtill, varför hålla något hemligt? Det finns det goda anledningar till.

Det bästa argumentet är den psykologiska påverkan som själva invigningen har på den som söker medlemskap. Alla invigningar i de olika graderna har sina särpräglade drag, som direkt påverkar sinnen, känslor och tankar. På så vis kan det bli en början till nytänkande, omvärdering och djupare förståelse.

Som tidigare nämnts tror vi att våra ceremonier liknar de som förr i tiden förde in i de stora mysterierna. Även om frimureriet självt inte längre kan påstås ha tillgång till dessa stora invigningar, står dock denna möjlighet öppen -- att de kan nås. I sådana fall är förmågan att tiga om det, om vilket intet bör sägas, ett helt oundgängligt krav. Om man inte kan tiga om de små hemligheterna, som är oskadliga i den oförståendes händer, hur blir det då med den kunskap som kanske kan vara mycket farlig i den okunniges, eller den direkt ondes händer?

Sist men inte minst kan vi se tillbaka på 1940-talet, då det var direkt farligt att vara frimurare, och under tidigare epoker, då många medlemmar av olika ordnar slutade sina liv på kättarbålen. Mot denna bakgrund är den enskilde medlemmens önskan om att hålla sig anonym kanske mer förståelig.

till topp


 

 

J